Deel 2: Sector- en themastudies

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Deel 2: Sector- en themastudies

In deel 2 van de publicaties van de Commissie Geweld Jeugdzorg vindt u zeven sectorstudies en acht thematische studies. Deze hebben de basis gevormd voor de analyse, de conclusies en aanbevelingen zoals die in deel 1 van het eindrapport van de commissie te lezen zijn.

Sectorstudies

De sectorstudies beschrijven de zeven sectoren van jeugdzorg waarop het onderzoek van de commissie zich heeft gericht. Daarbij stonden steeds drie vragen centraal: wat is er gebeurd, hoe heeft het kunnen gebeuren en wat is de invloed geweest op het leven van de slachtoffers op korte en lange termijn.

Thematische studies

In de thematische studies is een aantal overkoepelende of meer specifieke onderwerpen nader belicht en onderzocht.

Deel 2 – Sector- en themastudies

 1. Sectorstudie Geweld in de residentiële jeugdzorg
 2. Sectorstudie Geweld in de pleegzorg
 3. Sectorstudie Geweld in gesloten (Justitiële) Jeugdinrichtingen
 4. Sectorstudie Geweld in de residentiële LVB-jeugdsector
 5. Sectorstudie Geweld in doven- en blindeninternaten
 6. Sectorstudie Geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie
 7. Sectorstudie Geweld in de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (1990 – 2018)
 8. Archiefstudie Sporen van geweld in de jeugdzorg na 1945
 9. Geweldplegers tegen jeugdigen in instellingen en pleeggezinnen in de context van maatschappelijke, pedagogische, situationele en individuele factoren
 10. Analyse van meldingen bij het meldpunt van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg
 11. Analyses data bevolkingspanel Kantar Public. Geweld in de jeugdzorg
 12. Jeugdervaringen en huidige gezondheid van deelnemers sectoronderzoeken. Analyse van hun antwoorden op de vragenlijsten ACE en EQ5d3l
 13. Prevalentieschatting van kindermishandeling in de reguliere Nederlandse jeugdzorg
 14. Het hulpaanbod voor volwassenen met een verleden van geweld in de jeugdzorg: een verkenning
 15. Onderzoek naar geweld in jeugdzorg door commissies in andere landen

Onderliggende bronstudies

De onderzoeksteams hebben de sector- en themarapportages in deel 2 gebaseerd op eigen bronnenonderzoeken: archiefonderzoek, interviews, gestandaardiseerde vragenlijsten, media- en literatuuronderzoek. Deze bronstudies zijn te downloaden op de pagina Deel 3: Bronstudies.