Deel 3: Bronstudies

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Deel 3: Bronstudies

Het onderzoeksrapport van de Commissie is gestoeld op een groot aantal sector- en thematische studies. Die zijn weergegeven in een aparte publicatie die u vindt onder Deel 2: Sector- en themastudies.. Vrijwel iedere sector- of themastudie uit deel 2 is gebaseerd op een aantal aparte onderzoeken, de bronstudies genoemd. U vindt de bronstudies hieronder.

Binnen de verschillende sectoren is uitgebreid archiefonderzoek, interviews, gestandaardiseerde vragenlijsten, media- en literatuuronderzoek gedaan. Die onderzoeken vindt u terug in de pdf-bestanden op de pagina hieronder. Hier zijn naast de bronstudies tevens de verantwoording van de werkzaamheden van de Commissie en de verantwoording van het meldpunt van de Commissie opgenomen

1. Bronstudies bij de sectorstudie Geweld in de residentiële jeugdzorg

1. Interviewstudie geweld in de residentiële jeugdzorg
2. Archiefonderzoek: methodologische verantwoording
3. Vereniging Tot Steun van het Verwaarloosde Kind (1945-1998)
4. Zusters van de Goede Herder (1945-1975)
5. Kinderdorp Neerbosch (1945-2001)
6. Jongenshuis Hoenderloo (1945-2015
7. Nederlandsch Mettray (1945-1965)
8. Martha Stichting (1945-1972)
9. Jeugdzorg Groningen, Base Groep en Elker (1995-2015)
10. Mediaonderzoek geweld in de residentiële en justitiële jeugdzorg (1945-2015)
11. Media-onderzoek geweld in de residentiële jeugdzorg: vaktijdschriften (1951-2006)
12. Opvoedingstehuizen en geweld: een literatuurstudie (1945-2015)

2. Bronstudies bij de sectorstudie Geweld in de pleegzorg

1. Een schets van de organisaties van de pleegzorgsector in de periode 1945-heden en van het
2. Archiefonderzoeken 1945-heden
3. Media-analyse van incidenten van geweld in de pleegzorg in de periode 1945-heden
4. Interviews met pleegkinderen
5. Interviews met pleegouders

3. Bronstudies bij de sectorstudie Geweld in de gesloten (Justitiële) Jeugdinrichtingen

1. Archiefonderzoek
2. Interviews
3. Pupillendossiers
4. Toezicht en inspectie
5. JeugdzorgPlus
6. Casestudies
7. Media-onderzoek geweld in de residentiële en justitiële jeugdzorg 1945-2015
8. Beeld en Geluid
10. Overzicht van relevante wetgeving en ontwikkelingen in de sector gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen

4. Bronstudies bij de sectorstudie Geweld in de residentiële LVB-jeugdsector

1. Archiefonderzoek: methodologische verantwoording

1a. Archiefonderzoek Vereeniging Kinderzorg 1950-1980
1b. Archiefonderzoek Pameijer en Maasstad 1980-2005

2. Meldingen Inspectie
3. Enquête medewerkers
4. Interviews sleutelfiguren LVB-sector
5. Interviews (oud-) pupillen
6. Meldingen Meldpunt Commissie

5. Bronstudies bij de sectorstudie Geweld in doven- en blindeninternaten

1. Wet- en regelgeving
2. Archieven doven- en blindeninternaten

2a. Aanvullende bevindingen Archiefonderzoek Broeders van Maastricht en politie Tilburg

3. Verslagen focusgroepen
4. Interviews Geweld in de zorg voor mensen met auditieve beperkingen en mensen met visuele beperkingen
5. Dovengemeenschap en dovencultuur
6. Blindengemeenschap en blindencultuur
7. Casestudy Kentalis TransAct 1994-2006
8. Casestudy St. Henricus en Theofaan
9. Toezicht en overheidsbemoeienis
10.Tijdschriftanalyse doven- en blindenzorg
11. Interviews radio 509 ‘Verhalen van toen’

6. Bronstudies bij de sectorstudie Geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie

1. Contextstudie over kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland, 1945-heden
2. Bronstudie survey over geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 1945-heden
3. Bronstudie interviews over geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 1945-heden
4. Bronstudie archiefonderzoek: sporen van geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 1945-heden

7. Bronstudies bij de sectorstudie Geweld in de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

1. Het beleidskader van de opvang van amv’s 1990-2018
2. Interviews met amv’s en professionals
3. Nidos-persoonsdossiers, Nidos-incidentenrapportages en verantwoording analyse van de COA-incidentenregistratie
4. Meldingendossiers, onderzoeksrapportages en jaarverslagen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

8. Bronstudies bij de archiefstudie Sporen van geweld in de jeugdzorg na 1945

1. Paedologisch Instituut St. Joseph (PI) te Nijmegen – Professionalisering en geweld
2. “S.S.-martelpraktijken” in het Haagse Gemeentelijk Kindertehuis, 1949-1950
3. Huize Eikenstein en de Hunnerberg, 1945-1975 – Sporen van geweld in pupillendossiers
4. Geweld in dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming in Limburg, circa 1960-1975
5. Huize Assisië – medisch experiment (begin jaren ‘70)
6. Overzicht Zwartboeken
7. Archievengids

9. Bronstudies bij Analyses data bevolkingspanel Kantar Public. Geweld in de jeugdzorg

1. Geweld in de jeugdzorg. Onderzoeksresultaten voor de commissie geweld jeugdzorg
2. Kwalitatieve analyse open antwoorden Kantar rapport Geweld in de jeugdzorg

10. Bronstudies bij Het hulpaanbod voor volwassenen met een verleden van geweld in de jeugdzorg: een verkenning

1. Literatuurstudie ‘Welke knelpunten en aanbevelingen beschrijven internationale commissies met betrekking tot het hulpaanbod van volwassen slachtoffers van institutioneel (seksueel) misbruik en geweld?
2. Interviewstudie ‘Onderzoek naar ervaringen en behoeftes van volwassen slachtoffers van geweld in de jeugdzorg met betrekking tot het huidige hulpaanbod’.
3. Focusgroep lotgenotenorganisaties
4. Focusgroepen getroffenen
5. Expertsessie behandelaren
6. Expertmeeting hulpverleners
7. Expertmeeting hulpverleners doven
8. Geraadpleegde deskundigen
9. Spreiding traumacentra

11. Bronstudie bij Onderzoek naar geweld in jeugdzorg door commissies in andere landen

1. Gebruikte rapporten overzicht commissies internationaal

12. Verantwoording

13. Verantwoording meldpunt