Veelgestelde vragen (FAQ)

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Veelgestelde vragen (FAQ)

Over het rapport van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg

 • Waar gaat dit rapport over?
  Dit rapport is een verslag van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar fysiek, psychisch en seksueel geweld tegen minderjarigen die in de periode 1945–heden onder verantwoordelijkheid van de overheid waren geplaatst in de jeugdzorg. In het onderzoek is gekeken naar wat er gebeurd is in pleeggezinnen, jeugdzorginstellingen, jeugd-GGZ-instellingen (de kinder- en jeugdpsychiatrie), instellingen voor jongeren met een LVB, opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, justitiële jeugdinrichtingen en internaten voor dove/slechthorende of blinde/slechtziende kinderen.

 • Waarom zegt dit rapport niets over het geweld in schippersinternaten of vakantiekolonies?
  Het kabinet heeft bepaald dat vrijwillige geplaatste kinderen (zonder tussenkomst van de kinderrechter) niet binnen onze opdracht vielen. Een uitzondering is alleen gemaakt voor de doven- en blindeninternaten.

 • Waarom beveelt de commissie aan een prevalentie-onderzoek te doen? Is er reden om aan te nemen dat er nog veel geweld voorkomt?
  De beste manier om te weten of geweld voorkomt, is om dat te vragen aan de huidige pupillen in de jeugdzorg en aan de daar werkzame professionals. Als zo’n meting periodiek herhaald wordt, zie je hoe de omvang van geweld zich ontwikkelt. Nu weten we het gewoonweg niet.

 • Waarom zegt de commissie in haar eindrapport niets over De Goede Herder? Is er daar sprake geweest van dwangarbeid?
  De commissie heeft onderzoek gedaan naar geweld naar zeven sectoren van de jeugdzorg, de Goede Herder is daarin meegenomen. In deel 3 (onderdeel 2. bronstudies sector residentiële instellingen, daarvan hoofdstuk 4) van het eindrapport van de commissie leest u de bevindingen uit het onderzoek naar de Goede Herder. De opdracht van de commissie was om onderzoek te doen naar geweld en niet naar dwangarbeid. De minister van Justitie en Veiligheid heeft een separate opdracht gegeven om de specifieke vraag te onderzoeken of er sprake was van dwangarbeid. Minister Dekker heeft toegezegd voor het einde van het jaar met een antwoord te zullen komen.

Over de commissie

 • Waarom is de commissie opgericht?
  Rond 2010 is er onderzoek gedaan naar seksueel misbruik binnen de Katholieke kerk en binnen de jeugdzorg (door respectievelijk de commissie-Deetman en de commissie-Samson). Bij deze commissies hebben zich veel mensen gemeld die naast seksueel misbruik ook te maken hebben gehad met fysiek en/of psychisch geweld. Of zij hebben niet te maken gehad met seksueel misbruik, maar wel met fysiek en/of psychisch geweld. Omdat geweld buiten het onderzoeksdomein viel, kon het niet meegenomen worden in die eerdere onderzoeken. Veel mensen hebben dus niet, of maar deels, hun verhaal kunnen doen. De regering vond het echter van groot belang dat er ook gedegen onderzoek naar psychisch en fysiek geweld werd gedaan. Het onderzoek van de Commissie Geweld Jeugdzorg was dus een vervolg op eerder onderzoek.

 • Door wie is het onderzoek van de commissie uitgevoerd?
  De commissie heeft het onderzoek niet zonder hulp van een onderzoeksteam kunnen uitvoeren. Dit onderzoeksteam werd gevormd door onderzoekers van verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen. Alle betrokken onderzoekers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend voor wanneer zij in het kader van het onderzoek in aanraking kwamen met persoonlijke informatie van slachtoffers. Persoonlijke informatie is uitsluitend in geanonimiseerde vorm in het onderzoek uitgewerkt.
 • Is de commissie onderdeel van Jeugdzorg Nederland?
  Nee, de commissie was onafhankelijk en maakte geen onderdeel uit van Jeugdzorg Nederland of een andere hulpverlenende instantie.

 • Wie zaten er in de commissie?
  Nieuwsgierig naar wie er in de commissie zaten? Bekijk de voormalig leden.

 • Wat is het verschil tussen deze commissie en de Commissie-Samson?
  De Commissie-Samson deed onderzoek naar seksueel misbruik binnen instellingen en pleeggezinnen. De commissie-de Winter (Commissie Geweld Jeugdzorg) deed onderzoek naar lichamelijk, geestelijk en seksueel geweld binnen instellingen en pleeggezinnen.

 • Ik heb een vraag over het onderzoek. Hoe kan ik die stellen?
  Als u het antwoord op uw vraag niet in deze lijst vindt, dan is het secretariaat van de commissie voor overige vragen beperkt bereikbaar tot 1 januari 2020 via het mailadres info@commissiegeweldjeugdzorg.nl.

 • Kan ik een kopie van het eindrapport krijgen?
  U kunt alle drie de delen van het eindrapport downloaden van de website. Iedereen die bij ons melding heeft gedaan, heeft hiervan per e-mail bericht gekregen.

 • Hoelang blijft de website van de commissie in de lucht? En de Facebookpagina?
  De website www.commissiegeweldjeugdzorg.nl blijft tot 1 januari 2020 in de lucht. Daarna wordt het eindrapport op een website van de Rijksoverheid geplaatst. De Facebookpagina van de commissie wordt op 1 augustus 2019 verwijderd.

 • Ik heb een probleem met jeugdzorg, waar kan ik terecht?
  Heeft u, of iemand die u kent, op dit moment een probleem met jeugdzorg? Dan kunt u het beste contact opnemen met het AKJ (telefoonnummer 088 555 1000 of via www.AKJ.nl). Bel altijd de politie als u of iemand anders in gevaar verkeert. Als dat niet zo is en er bestaat een vermoeden van een strafbaar feit, raden wij u aan contact te zoeken met de politie. Die kan met u beslissen of er aangifte gedaan moet worden.

Over meldingen

 • Ik wil melding doen over wat mij (of iemand anders) is overkomen binnen een jeugdzorginstelling of pleeggezin. Kan dat nog?
  Nee, de commissie neemt sinds 6 januari 2019 geen meldingen meer op. Ons meldpunt is nu definitief gesloten. Nu het eindrapport verschenen is en daarmee het onderzoek afgerond, is de commissie klaar met haar werk. Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor, dan kunt u contact opnemen met Verbreek de Stilte op telefoonnummer 0900 9999 001.
 • Ik heb (vóór de sluiting van het meldpunt) via het telefonisch meldpunt of door de digitale vragenlijst in te vullen melding gedaan, wat is daarmee gedaan?
  Indien u hier toestemming voor heeft gegeven, is de informatie die u ons heeft verstrekt geanonimiseerd gebruikt ten behoeve van het onderzoek. De verhalen van melders vormden één van de bronnen waarop de commissie de conclusies van haar wetenschappelijk onderzoek heeft gebaseerd. De commissie zal nooit uw persoonlijke informatie publiceren. In het eindrapport vindt u de algemene conclusies op basis van gedane meldingen. In deel 2 sector- en themastudies, Hoofdstuk 10 staat de analyse van alle binnengekomen meldingen te lezen.
 • Als ik mijn verhaal mail naar info@commissiegeweldjeugdzorg.nl, wordt het dan nog meegenomen in het onderzoek?
  Nee, sinds 6 januari 2019 neemt de commissie geen nieuwe meldingen meer op. Het onderzoek is in juni 2019 definitief afgerond.
 • Mijn contactgegevens zijn gewijzigd. Hoe kan ik dit doorgeven aan de commissie?
  U kunt ons mailen op info@commissiegeweldjeugdzorg.nl of een bericht sturen via het contactformulier op onze website.
 • Ik heb mijn verhaal gedaan bij het meldpunt van de commissie over misstanden in de jeugdzorg of over mijn conflict met jeugdzorg maar ik lees daarover niets terug in het rapport: hoe kan dat?
  De commissie heeft onderzoek gedaan naar geweld in de jeugdzorg voor zover het gedwongen plaatsingen betrof. Een aantal meldingen ging over negatieve ervaringen met de vrijwillige of ambulante jeugdzorg. Deze verhalen zijn niet meegenomen in het onderzoek van de commissie omdat deze buiten haar opdracht vielen.

Privacy

 • Wat gebeurt er met mijn gegevens nu het onderzoek is afgerond?
  De commissie heeft geadviseerd dat de gegevens uit de onderzoeken toegankelijk moeten blijven voor wetenschappelijk onderzoek in de toekomst. Of het kabinet dit advies opvolgt, is nog niet bekend.
  Mocht het kabinet besluiten dat de data inderdaad bewaard moeten blijven, dan wordt u benaderd met de vraag of de informatie uit uw melding en personalia hiervoor bewaard en gebruikt mogen worden. Bij dit scenario heeft u drie keuzemogelijkheden:
 1. Uw melding wordt in zijn geheel bewaard, inclusief uw persoons- en contactgegevens en de namen van de instelling en plegers. Of:
 2. Uw melding wordt (deels) geanonimiseerd. Hierbij blijft de melding an sich bestaan, maar worden uw persoonlijke gegevens en informatie die herleidbaar is naar de instelling of pleger verwijderd. U kunt hierbij ook kiezen voor gedeeltelijk anonimiseren. U kiest hierbij zelf wat er van uw melding en persoonsgegevens bewaard blijft en wat niet. Of:
 3. Uw melding en persoonsgegevens worden vernietigd.
 • Ik heb de naam van de instelling/het pleeggezin waar ik gewoond heb doorgegeven. Is er contact opgenomen met hen?
  Nee, de door u genoemde instelling of pleeggezin is niet benaderd. Ook de instellingen waar archiefonderzoek is gedaan zijn niet op de hoogte gesteld van uw melding.
  Voor meer informatie over privacy kunt u ook de gedragscode raadplegen.

Hulpverlening en/of lotgenotencontact

 • Ik heb behoefte aan een luisterend oor. Kan ik ergens terecht nu het telefonisch meldpunt van de commissie gesloten is?

  U kunt bellen naar het telefoonnummer van Verbreek de Stilte indien u behoefte hebt aan een luisterend oor. Zij kunnen u, indien gewenst, doorverwijzen naar hulpverlening. De medewerkers van de hulplijn zijn op de hoogte van de impact van geweld en seksueel misbruik op slachtoffers. Zij kunnen samen met u desgewenst bekijken welke hulp het beste bij u en uw situatie past.Het telefoonnummer van Verbreek de Stilte is 0900 9999 001. Voor meer informatie kunt u kijken op www.verbreekdestilte.nl.

 • Ik zou graag in contact komen met lotgenoten. Wat kan ik doen?
  Er zijn verschillende lotgenotenorganisaties. Kijkt u voor een overzicht op deze pagina.

Juridische zaken

 • Heeft de commissie juridische stappen ondernomen tegen in meldingen genoemde instellingen of personen?
  De commissie heeft dat niet gedaan, zij ging daar niet over.

 • Kan ik aanspraak maken op een schadevergoeding?

  De regering spreekt in haar reactie op het rapport van de commissie niet over een schadefonds. Zie voor de volledige reactie de brief van de ministers aan de Tweede Kamer.
  In haar eindrapport heeft de commissie meerdere mogelijke vormen van individuele en collectieve vormen van erkenning genoemd.