FAQ (Veelgestelde vragen)

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Over de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg

· Wat doet de commissie?
De commissie doet wetenschappelijk onderzoek naar fysiek, psychisch en seksueel geweld jegens minderjarigen die in de periode 1945–heden onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in de jeugdzorg. Het onderzoeksterrein van de commissie is zelfs op verzoek van het kabinet nog wat breder getrokken. De commissie kijkt naar wat er gebeurd is in pleeggezinnen, jeugdzorginstellingen, jeugd-GGZ-instellingen en de kinder- en jeugdpsychiatrie, instellingen voor jongeren met een LVB, opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, justitiële jeugdinrichtingen en internaten voor dove/slechthorende of blinde/slechtziende kinderen.

· Wat doet de commissie niet?

Heeft u, of iemand die u kent, op dit moment een probleem met jeugdzorg? Dan kunt u het beste contact opnemen met het AKJ (telefoonnummer 088 555 1000 of via

www.AKJ.nl). De commissie bemoeit zich niet met lopende juridische procedures die een melder al begonnen is. Bel altijd de politie als u of iemand anders in gevaar verkeert. Als dat niet zo is en er bestaat een vermoeden van een strafbaar feit, raden wij u aan contact te zoeken met de politie. Die kan met u beslissen of er aangifte gedaan moet worden.

· Waarom is de commissie opgericht?
Rond 2010 is er onderzoek gedaan naar seksueel misbruik binnen de Katholieke kerk en binnen de jeugdzorg (door respectievelijk de commissie-Deetman en de commissie-Samson). Bij deze commissies hebben zich veel mensen gemeld die naast seksueel misbruik ook te maken hebben gehad met fysiek en/of psychisch geweld. Of zij hebben niet te maken gehad met seksueel misbruik, maar wel met fysiek en/of psychisch geweld. Omdat geweld buiten het onderzoeksdomein viel, kon het niet meegenomen worden in die eerdere onderzoeken. Veel mensen hebben dus niet, of maar deels, hun verhaal kunnen doen. De regering vond het echter van groot belang dat er ook gedegen onderzoek naar psychisch en fysiek geweld werd gedaan. Het huidige onderzoek is dus een vervolg op eerder onderzoek.

· Door wie wordt het onderzoek van de commissie uitgevoerd?
De commissie kan het onderzoek niet zonder hulp van een onderzoeksteam uitvoeren. Dit onderzoeksteam wordt gevormd door onderzoekers van verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen. Alle betrokken onderzoekers tekenen een geheimhoudingsverklaring als zij in het kader van het onderzoek in aanraking komen met persoonlijke informatie van slachtoffers. Persoonlijke informatie wordt uitsluitend in geanonimiseerde vorm in het onderzoek uitgewerkt.

· Is de commissie onderdeel van Jeugdzorg Nederland?
Nee, de commissie is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van Jeugdzorg Nederland of een andere hulpverlenende instantie.

· Wie zit er in de commissie?
Nieuwsgierig naar wie er in de commissie zitten? Bekijk de leden.

Praktisch

· Hoe kan ik mijn verhaal doen?
U kunt uw verhaal op drie verschillende manieren doen:
1. U kunt contact opnemen via ons telefonisch meldpunt. De meldpuntmedewerker zal uw verhaal dan optekenen en verwerken voor het onderzoek (indien u hier toestemming voor geeft). Ons telefoonnummer is 088-371 7500, wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 09.30-12.30 uur
2. U kunt melding doen via de digitale vragenlijst
3. U kunt ons een e-mail of brief sturen met daarin uw verhaal. Dit kan via ons e-mailadres info@commissiegeweldjeugdzorg.nl of via Postbus 344, 2501 CH Den Haag t.a.v. Commissie Onderzoek Geweld Jeugdzorg.

· Ik wil graag telefonisch mijn verhaal doen, maar het is voor mij niet mogelijk te bellen tussen 09.30 uur en 12.30 uur. Wat kan ik doen?
U kunt de commissie een e-mail of een brief sturen met daarin de dagen en tijden waarop u wel kunt bellen. Wij zullen u dan terugbellen op een moment dat het u uitkomt (zolang dit binnen kantooruren valt). Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden.

· Tot wanneer kan ik bij de commissie terecht met mijn verhaal?
U kunt tot 1 januari 2019 bij ons terecht met uw verhaal.

· Worden de gesprekken van het telefonisch meldpunt opgenomen?

Nee, deze worden niet opgenomen. Als u hiervoor toestemming geeft, maakt de meldpuntmedewerker aantekeningen die zullen worden gebruikt voor het onderzoek.

· Ik wil graag via het telefonisch meldpunt melding doen, maar het is voor mij niet mogelijk om een lang telefoongesprek te bekostigen. Kan de commissie mij hierbij helpen?

Wanneer u het telefonisch meldpunt belt, kunt u bij de meldpuntmedewerker aangeven dat de telefoonkosten voor u een bezwaar zijn. De medewerker zal, na uw telefoonnummer genoteerd te hebben, ophangen en u terugbellen. Op deze manier zijn de telefoonkosten (grotendeels) voor de rekening van de commissie. U kunt ons ook mailen op info@commissiegeweldjeugdzorg.nl met het verzoek u op te bellen. Vergeet niet uw telefoonnummer en de dagen/tijden waarop u bereikbaar bent te vermelden.

· Ik heb via het telefonisch meldpunt of door de digitale vragenlijst in te vullen melding gedaan, hoe gaat het nu verder?
Indien u hier toestemming voor heeft gegeven, kan uw verhaal geanonimiseerd gebruikt worden ten behoeve van het onderzoek. Het is één van de bronnen waarop de commissie de conclusies van haar wetenschappelijk onderzoek baseert. De commissie zal nooit uw persoonlijke informatie publiceren. Wanneer het eindrapport gereed is, zal dat te downloaden zijn via de website.

· Ik heb telefonisch of via de digitale vragenlijst mijn verhaal gedaan, maar ik wil nog iets aanvullen of aanpassen. Is dit nog mogelijk?
Jazeker. Stuur een e-mail met uw wijzigingen naar info@commissiegeweldjeugdzorg.nl, dan passen wij het aan in uw melding. Vergeet niet uw naam te vermelden.

· Ik wil wel graag mijn verhaal vertellen, maar ik wil niet dat mijn verhaal gebruikt wordt voor het onderzoek. Is dit mogelijk?
Ja, dit is mogelijk. Als u ons telefonisch meldpunt belt, zal de meldpuntmedewerker toestemming vragen om uw verhaal (anoniem) te verwerken in het onderzoek. U kunt dan aangeven dat u dit niet wilt.

· Mag ik anoniem een melding doen?
Dat mag. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te vermelden. U zou de commissie echter wel helpen door in ieder geval uw geslacht en geboortedatum te vermelden, maar dit hoeft niet. De commissie zal te allen tijde uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Deze worden niet gedeeld met partijen buiten het onderzoek en de commissie zal nooit naar buiten brengen dat u melding heeft gedaan.

· Als ik contact opneem met het telefonisch meldpunt, krijg ik dan een man of een vrouw aan de lijn?
Er werken meer vrouwen dan mannen bij het telefonisch meldpunt, dus de kans is groot dat u een vrouw aan de lijn krijgt. Mocht u een voorkeur hebben voor een vrouwelijke dan wel mannelijke medewerker, dan mag u dat natuurlijk altijd aangeven. Wij zullen dan ons best doen u ter wille te zijn.

· Ik heb al voordat het meldpunt opengesteld werd een e-mail of brief naar de commissie gestuurd met daarin mijn verhaal. Is dit voldoende als melding of moet ik nu alsnog contact opnemen met het meldpunt?
De kans is groot dat de commissie nog enkele vragen voor u heeft. De commissie zal dan via e-mail of brief vragen of zij (telefonisch) contact met u op mag nemen om uw melding compleet te maken. Mocht u geen verdere vragen willen beantwoorden, dan kunt u dat natuurlijk aangeven. Wij zullen u dan niet meer benaderen. U kunt ook zelf telefonisch contact opnemen met het meldpunt. U kunt dan uw verhaal doen. De informatie uit uw verhaal zal dan gekoppeld worden aan de informatie uit uw brief of e-mail. De zaken die u ons geschreven heeft, hoeft u dus niet opnieuw te vertellen. Als u niet wilt opbellen, kunt u ook de digitale vragenlijst invullen. De onderwerpen die u reeds in uw e-mail of brief beschreven heeft, kunt u dan overslaan.

· Kan ik een kopie van het eindrapport krijgen als dit verschenen is?
Wanneer het eindrapport gereed is, kunt u het downloaden via onze website.

· Wat is de looptijd van het onderzoek? Wanneer komt het eindrapport uit?
Het onderzoek loopt tot eind 2018. Het eindrapport verschijnt eind mei 2019.

· Komt de commissie met tussentijdse updates?
Ja, er zullen regelmatig voortgangsberichten worden geplaatst op onze website.

· Kan ik met een commissielid praten?
De commissie probeert naast de instelling van een telefonisch meldpunt persoonlijk contact te hebben met slachtoffers. Dit zal gebeuren in individuele ontmoetingen. U kunt dus aangeven dat u graag voor een dergelijke ontmoeting uitgenodigd wilt worden. Hoewel wij proberen aan alle verzoeken te voldoen, kunnen we niet garanderen dat dit gebeurt.

· Wat is het verschil tussen deze commissie en de Commissie-Samson?
De Commissie-Samson deed onderzoek naar seksueel misbruik binnen instellingen en pleeggezinnen. De huidige commissie doet onderzoek naar lichamelijk, geestelijk en seksueel geweld binnen instellingen en pleeggezinnen.

Doelgroep

· Wanneer val ik binnen de doelgroep van de commissie en wanneer erbuiten?
U valt binnen de onderzoeksdoelgroep als u, in de periode 1945–heden in Nederland:
- in een pleeggezin lichamelijk, psychisch en/of seksueel geweld heeft meegemaakt
en u destijds minderjarig was,
En/of
- in de residentiële jeugdzorg lichamelijk, psychisch en/of seksueel geweld heeft meegemaakt en u destijds minderjarig was,
En/of
- in een justitiële jeugdinrichting lichamelijk, psychisch en/of seksueel geweld heeft meegemaakt en u destijds minderjarig was,
En/of
- in een instelling voor kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) lichamelijk, psychisch en/of seksueel geweld heeft meegemaakt en u destijds minderjarig was,
En/of
- in een instelling voor dove en/of blinde kinderen lichamelijk, psychisch en/of seksueel geweld heeft meegemaakt en u destijds minderjarig was,
En/of
- in een jeugd-GGZ-instelling lichamelijk, psychisch en/of seksueel geweld heeft meegemaakt en u destijds minderjarig was,
En/of
- als Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV) in een opvanglocatie lichamelijk, psychisch en/of seksueel geweld heeft meegemaakt en u destijds minderjarig was.

· Ik heb geweld meegemaakt in een (rijks)instelling of pleeggezin, maar er was in mijn geval sprake van een vrijwillige plaatsing door mijn ouders (d.w.z. niet door de kinderrechter). Kan ik ook melding doen?
Ja, u kunt melding doen bij de commissie. In een groot deel van de instellingen en pleeggezinnen woonden zowel gedwongen als vrijwillig geplaatste kinderen. Ook de meldingen van ‘vrijwillig’ geplaatste kinderen dragen bij aan het algemeen beeld van wat er in een bepaalde periode in een bepaald(e) instelling/pleeggezin gebeurde.

· Mijn kind is uit huis geplaatst en ik vermoed (of heb bewijs van) dat er sprake is van geweld in de instelling/het pleeggezin waar hij/zij nu woont. Kan ik melding doen?
U mag zeker melding doen, maar wij kunnen niet ingrijpen in de situatie van uw kind. Wij adviseren u om ook contact op te nemen met de politie, Veilig Thuis (www.vooreenveiligthuis.nl) of het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp (www.akj.nl).

· Jeugdzorg heeft mij als ouder psychisch geweld aangedaan door de plaatsing van mijn kind in een pleeggezin of instelling, of door mijn kind te plaatsen bij mijn ex-partner. Kan ik ook melding doen?
Nee. U kunt geen melding doen, omdat dit onderzoek gaat om geweld jegens kinderen. U kunt als ouder ook geen melding doen als uw kind is geplaatst bij uw ex-partner en u daardoor psychisch geweld is aangedaan. Mogelijk kan het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp (www.akj.nl) wel iets voor u betekenen.

· Ik heb geweld meegemaakt in het gezin waarin ik ben geboren (of binnen mijn eigen familie). Jeugdzorg wist hier van en greep niet in. Kan ik melding doen?
Nee, dit valt buiten onze onderzoeksopdracht. Het onderzoek beperkt zich tot geweld in pleeggezinnen en/of instellingen. Mogelijk kan het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp (www.akj.nl) wel iets voor u betekenen.

· Ik ben getuige van geweld jegens een medebewoner van het pleeggezin/de instelling waar ik nu verblijf. Kan ik namens hem/haar melding doen?
U mag melding doen namens die persoon, maar de commissie kan verder niets voor u doen. Wanneer er sprake is van actueel geweld, raden wij u aan contact op te nemen met de politie, Veilig Thuis (www.vooreenveiligthuis.nl) en/of het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp (www.akj.nl).

· Ik ben van mening dat mijn kind onterecht uit huis is geplaatst en ik wil dat hij/zij weer thuis komt wonen. Kan de commissie iets voor mij betekenen?
De commissie kan hierin helaas niets voor u betekenen. Mogelijk kan het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp (www.akj.nl) iets voor u betekenen.

· Mijn kind woont bij mijn ex-partner. Hij/zij houdt zich niet aan de omgangsregeling en/of ik vermoed dat hij/zij ons kind mishandelt. Kan de commissie iets voor mij betekenen?
De commissie kan hierin helaas niets voor u betekenen. Mogelijk kan de politie, Veilig Thuis (www.vooreenveiligthuis.nl) of het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp (www.akj.nl) iets voor u betekenen.

Definities

· Wat verstaat de commissie onder ‘geweld’?
De commissie heeft ‘geweld’ als volgt gedefinieerd: ‘geweld is elk, al dan niet intentioneel, voor een minderjarige bedreigend gedrag van fysieke, psychische of sek­suele aard dat fysiek of psychisch letsel toebrengt aan het slachtoffer’.

Privacy

· Hoe wordt er omgegaan met mijn privacy tijdens het onderzoek?
De commissie zal te allen tijde uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens en uw verhaal omgaan. Deze worden niet gedeeld met partijen buiten het onderzoek. De commissie zal nooit naar buiten brengen dat u melding heeft gedaan. Uw naam verschijnt ook niet in het eindrapport.

· Als ik melding doe, gaat de commissie dan informatie over mij opvragen bij andere instanties?
Nee, de commissie zal nooit bij andere partijen informatie over u opvragen.
U mag echter wel zelf documenten opsturen waarvan u denkt dat ze van nut zijn voor de commissie. Dit kan via info@commissiegeweldjeugdzorg.nl of via Postbus 344, 2501 CH Den Haag t.a.v. Commissie Onderzoek Geweld Jeugdzorg. De commissie verzoekt u met klem alleen kopieën (of foto’s) en geen originele documenten op te sturen.

· Wat gebeurt er met mijn gegevens nadat het onderzoek is afgerond? Worden deze vernietigd?
Deze gegevens - die ten behoeve van het werk van de commissie verzameld zijn - zullen in principe enige tijd na het einde van de commissie vernietigd worden, tenzij anders bepaald wordt. Het Ministerie van Veiligheid & Justitie zal daarvoor een protocol opstellen.

· Komt mijn naam in het eindrapport te staan?
Zeker niet. De commissie zal te allen tijde uiterst zorgvuldig met zowel uw verhaal als met uw persoonsgegevens omgaan. De commissie zal nooit naar buiten brengen dat u melding heeft gedaan en uw naam komt niet in het rapport te staan.

· Ik heb de naam van de instelling/het pleeggezin waar ik gewoond heb doorgegeven. Wordt er nu contact opgenomen met hen?
Nee, de door u genoemde instelling of pleeggezin wordt niet benaderd. Eventueel kan de commissie besluiten tot archiefonderzoek bij bepaalde instellingen, maar ook dan wordt de instelling niet op de hoogte gesteld van uw melding.

Voor meer informatie over privacy kunt u ook de gedragscode raadplegen.

Melding

· Ik ben minderjarig. Mag ik zelf melding doen of moet een volwassene dit doen?
U mag zelf melding doen.

· Ik heb in meerdere instellingen of pleeggezinnen geweld meegemaakt en wil graag via de digitale vragenlijst melding doen. Moet ik dan voor elke instelling/elk pleeggezin een aparte vragenlijst invullen?
Nee, u hoeft slechts één vragenlijst in te vullen. Wel vraagt de commissie u om in dat geval duidelijk te maken wat er in welk(e) pleeggezin(en)/instelling(en) gebeurde.

· Mijn broer/zus/vriend/vriendin en ik hebben in hetzelfde pleeggezin/dezelfde instelling gewoond en hebben daar allebei geweld meegemaakt. Mogen we samen melding doen, of moet dit apart?
In dat geval vraagt de commissie u apart melding te doen.

· Als ik melding doe, ben ik dan verplicht om op alle vragen antwoord te geven?
Als u bepaalde vragen niet wilt of kunt beantwoorden, dan hoeft u dat niet te doen.

· Ik heb geweld meegemaakt in een instelling of pleeggezin, maar ik vind het erg moeilijk om hierover te praten of te schrijven. Ben ik verplicht om melding te doen?
U hoeft alleen melding te doen als u dat zelf wilt, u bent nergens toe verplicht.

·Ik wil graag melding doen, maar ik merk dat ik het lastig vind om wat ik heb meegemaakt onder woorden te brengen. Wat kan ik doen?
U kunt hiervoor (kosteloos) de hulp inroepen van Slachtofferhulp Nederland. Een medewerker helpt u dan met het op papier zetten van uw verhaal, het voorbereiden van de telefonische melding en/of het invullen van de digitale vragenlijst. Neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 0900-9999 001 of via www.slachtofferhulp.nl

Hulpverlening/lotgenotencontact

· Ik heb behoefte aan hulpverlening. Waar kan ik naartoe?
U kunt contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland (www.slachtofferhulp.nl). Zij bieden ondersteuning op emotioneel, praktisch en/of juridisch gebied. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer 0900-9999 001 (ma t/m vr 09.00 - 17.00 uur). Slachtofferhulp Nederland heeft een hulplijn voor slachtoffers van fysiek en psychisch geweld, en seksueel misbruik. De medewerkers van de hulplijn zijn op de hoogte van de impact van geweld en seksueel misbruik op slachtoffers. Zij kunnen samen met u bekijken welke hulp het beste bij u en uw situatie past.

· Ik zou graag in contact komen met lotgenoten. Wat kan ik doen?
Er zijn verschillende lotgenotenorganisaties. Kijkt u voor een overzicht op deze pagina.

· Ik zou graag in contact willen komen met mensen die in hetzelfde pleeggezin/dezelfde instelling als ik hebben gewoond. Kan de commissie mij daarbij helpen?
De commissie kan dat zelf niet doen. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met Stichting SKIP (www.stichtingskip.nl). Via hun website kunt u een oproep plaatsen.

Geen slachtoffer, wel melding

· Ik ben als professional getuige geweest van geweld jegens minderjarigen in een instelling of pleeggezin. Heeft de commissie iets aan mijn verhaal?
De commissie is zeer geïnteresseerd in uw verhaal. Neemt u alstublieft contact met ons op via info@commissiegeweldjeugdzorg.nl.

· Mijn partner/ouder/kind/broer/zus/vriend(in) wil graag melding doen, maar is hier zelf niet toe in staat. Mag ik (of iemand anders) voor hem/haar melding doen?
Ja, u mag namens iemand anders melding doen. U kunt melding doen via het telefonisch meldpunt, via de digitale vragenlijst of door het verhaal per e-mail of per post naar ons toe te sturen (info@commissiegeweldjeugdzorg.nl of via Postbus 344, 2501 CH Den Haag t.a.v. Commissie Onderzoek Geweld Jeugdzorg).

Juridische zaken

· Gaat de commissie juridische stappen ondernemen tegen in meldingen genoemde instellingen of personen?
De commissie doet dat niet, zij gaat daar niet over.

· Worden de gemelde strafbare incidenten doorgegeven aan de politie of het Openbaar Ministerie als er nooit aangifte is gedaan?
De commissie zal altijd de melder aanraden om zelf aangifte te doen bij de politie als er een vermoeden is van een strafbaar feit De commissie zal, waar nodig, helpen bij dat contact leggen.

· Kan ik aanspraak maken op een schadevergoeding?
Het is de commissie niet bekend of er van de zijde van de regering of jeugdzorg een schadefonds komt voor mensen die geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt. De commissie gaat daar niet over.

· Kan de commissie mij helpen bij het indienen van een schadeclaim?
De commissie gaat daar niet over en kan u daarom hierbij niet behulpzaam zijn. Wellicht kan Slachtofferhulp Nederland (www.slachtofferhulp.nl) u van dienst zijn omdat zij ook slachtoffers juridisch ondersteunt.

Overig

· Ik heb als kind geweld meegemaakt in een instelling of pleeggezin en ik heb hierover een (dag)boek of artikel geschreven. Heeft de commissie hier interesse in?
De commissie heeft altijd interesse in de verhalen van mensen die geweld hebben meegemaakt in een instelling of pleeggezin. U kunt een kopie of PDF van uw artikel of (dag)boek e-mailen naar info@commissiegeweldjeugdzorg.nl. Als het een papieren boek of artikel betreft, dan kunt u het beste contact opnemen via eerder genoemd e-mailadres. Ook is het altijd mogelijk om het de commissie toe te zenden via Postbus 344, 2501 CH Den Haag t.a.v. Commissie Onderzoek Geweld Jeugdzorg).