Hoofdonderzoek

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Hoofdonderzoek

Op verzoek van het kabinet heeft de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg onderzoek gedaan naar psychisch, fysiek en seksueel geweld in de jeugdzorg vanaf 1945 tot heden.

Het onderzoek is opgedeeld in zeven sectorstudies en acht themastudies. Vijftien onderzoeksteams voerden deze onderzoeken uit. De rapportages over alle vijftien deelonderzoeken zijn gepubliceerd in deel 2 van het Eindrapport van de commissie. Over het bronnenonderzoek dat ten grondslag ligt aan deze 15 onderzoeken leest u in deel 3 van het Eindrapport.

Sectorstudies

De zeven sectorstudies werden uitgevoerd binnen de volgende sectoren:

  • Residentiële instellingen (Woongroepen voor opvang en behandeling van uit huis geplaatste kinderen)
  • JJI’s: gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen en JeugdzorgPLus instellingen
  • Pleegzorg
  • Jeugd-GGZ: Intramurale behandelcentra voor Kinder- en JeugdPsychiatrie (KJP)
  • LVB: Orthopedagogische behandelcentra (OBC’s) voor kinderen en jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking
  • Internaten voor dove/slechthorende en blinde/slechtziende kinderen
  • Opvang voor amv’s: opvangcentra en kleinschalige opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

Binnen deze sectoren is met behulp van onderzoek in archieven, in media en met behulp van interviews met betrokkenen, getracht een antwoord te vinden op de drie hoofdvragen van het onderzoek:

  • Wat is er gebeurd?
  • Hoe heeft het kunnen gebeuren?
  • Hoe hebben pupillen dit ervaren en wat heeft het voor gevolgen gehad in hun latere leven?

Themastudies

In de acht themastudies zijn specifieke thema’s en overkoepelende vraagstukken onderzocht. Zo zijn alle meldingen geanalyseerd die door slachtoffers gedaan zijn bij het meldpunt van de commissie, is er een representatieve steekproef Nederlanders ondervraagd over ervaringen met geweld tijdens hun verblijf in jeugdzorg en is de tevredenheid onderzocht van slachtoffers en hulpverleners over het huidige hulpaanbod aan slachtoffers van geweld in jeugdzorg.

Bevindingen

De bevindingen uit de vijftien onderzoeken zijn door de commissie samengevat in het eindrapport deel 1. Daarin zijn ook conclusies en aanbevelingen opgenomen.